โครงงาน (คอมพิวเตอร์)

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย น.ส.สุวิสา คงเมือง เลขขที่32 ม.502

ค้นหาบล็อกนี้

เกมส์

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงงาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( ทะเลเราะ )
ผู้จัดทำโครงงาน
สมาชิกครอบครัวที่ 2652อาจารย์ที่ปรึกษา อ. สัมพันธ์ ดำเพ็ง
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากปัจจุบันนี้เกิดสภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงและกระทบถึงการเป็นอยู่ของมนุษย์ ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ซึ่งวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์พบเจอกับภัยต่างๆ เหตุก็อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีนิสัยมักง่ายและไม่ใสใจต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยในการดำรงชีวิต แทนที่มนุษย์จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกลับกลายมาเป็นการทิ้งขว้างและทำลายและส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งน้ำ และรวมไปถึงทรัพยากรชายฝั่งทะเลเราจึงเล็งเห็นถึงผลเสียของจากการทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงได้จัดทำโครงงานการอนุรักทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญทั้งในด้านอาชีพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงได้ร่วมมิอกันทำเพื่อที่จะรักษาแหล่งนี้เพื่อที่จะได้คงอยู่และใช้ประโยชน์สืบเนื่องต่อไป
-วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( ทะเลเราะ )
2. เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของชายฝั่งทะเล ให้สะอาดและน่าท่องเที่ยว
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเล
4. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีแก่ผู้ร่วมทำโครงงานและคนในชุมชน
- เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณจากร้านใต้สนถึงหน้าวัดโสภณติธาราม
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพปริมาณขยะที่ทิ้งบริเวณชายหาดลดลง 70%- สถานที่บ้านเราะ ม.3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช- ระยะเวลาวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 - วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2553
- ตารางปฏิบัติงานรายการ
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

สำรวจพื้นที่

วางแผนจัดการ

เตรียมอุปกรณ์

ลงมือปฏิบัติ

สังเกตการณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น